नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) बिज्ञापन नं. ०२/२०७२-०७३ को अन्तिम नतिजा प्रकाशित ।

कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) बिज्ञापन नं. ०२/२०७२-०७३ को अन्तिम नतिजा प्रकाशित ।