नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

चलु आ.वको आय व्याय(२०७३-२०७४)

चलु आ.वको आय व्याय(२०७२-२०७३)