मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

संपर्क

वागलुङ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रात्माटा, वागलुङ
फोन :‍+९७७-०६८-५२०१३१/५२०२३१/५२०३०९/५२१३०९,५२२९५३  फ्याक्स नं. ‌+९७७-०६८-५२०१३१
वेवसाइट: www.baglungmun.gov.np इमेल: baglungmun@gmail.com फेसबुक: https://www.facebook.com/hellobaglungmunicipality/

Please fill up the below form if you have any feedback.

 

 
1 Start 2 Complete