नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

नारायण प्रसाद सापकोटा

Email: 
eo@baglungmun.gov.np , narayansapkota60@gmail.com
Phone: 
९८५७६२०४१६

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff