नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४