नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075