नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

विर वहादुर थापा

Phone: 
९७४६७०६०५३

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff