नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

Narayan Prasad Sapkota

Designation:

Email: 
eo.baglungmun@gmail.com,sapkotanarayan60@gmail.com
Phone: 
9857620416

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff