नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

धन प्रसाद पोखरेल

Designation:

Phone: 
९८५६०३७७३७

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff