नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

Rajib Maharjan

Designation:

Email: 
rajib_maharjan@yahoo.com
Phone: 
9860572726

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff