नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

Yukta Prasad Subedi

Email: 
yuktasubedi2013@gmail.com
Phone: 
9857620113

Municipality:

Elected or Staff: 
Elected Official