नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

Indra Jit Koirala

Designation:

Email: 
ict.baglungmun@gmail.com
Phone: 
9846280813

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff