नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

सूचना सञ्चार तथा प्रविधि सम्बन्धी अभुमुखीकरण कार्यक्रम