नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

बगलुङ नगरपालिकाको आ.व.०७१ -०७२ को वार्षिक समीक्षा कार्यकम सम्पन्न