नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

दिपेन्द्र ब. भण्डारी

Email: 
bhadari.baglungmun@gmail.com
Phone: 
९८५७६२००२३

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff