नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

हरि नारायण उपाध्याय

Email: 
akarti_h@yahoo.com
Phone: 
९८५७६२०५०७

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff