नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

वैठक सन्चालन कार्यविधि २०७४

वैठक सन्चालन कार्यविधि २०७४