नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

वागलुङ नगर कार्यपालिकाको चालु आ.व ०७४।७५ को अष्टमासिक एवं दोस्रो चौमासिक अवधिको समिक्षा वैठक