नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

बागलुङ नगरपालिका वडा न ५ मा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम: २०७५/०८/१८