नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४

नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन)  नियमावली, २०७४