नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

आर्थिक एैन २०७४

बागलुङ नगरकार्यपालिकाको एैन २०७४