नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

Kapil Prasad Bhusal

Designation:

Email: 
bhusal.kapil@gmail.com
Phone: 
9856036894

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff