नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

Janak Raj Paudel

Designation:

Email: 
baglungmun@gmail.com
Phone: 
9857620649

Municipality:

Elected or Staff: 
Elected Official